This Year’s Girl #2 – Pizzicato Five

sate koko de
pizzicato five kara no
o-shirase desu
pizzicato five no
cd wa
yo yo gogatsu
hatsubai no
gakko e iko
original soundtrack
ni tsuide
rokugatsu tsuitachi
ni wa saishin gata no
pizzicato five
shichigatsu no
tsuitachi wa
cho-on-soku
no pizzicato five
hachigatsu tsuitachi ni wa
readymade no pizzicato
five ga release saremasu
sugoi desho!
soshite taigo no
full album wa
yo yo
kugatsu no suitachi
no yotei desu
o-tanoshimi ni!

——————————
ok so it’s time for
some info on
pizzicato five’s
new releases
starting with
hey guys let me teach you
(original soundtrack)
to be released
in may
and then
on the first of


Lyric This Year’s Girl #2 – Pizzicato Five